Slotbijeenkomst SladsLab Landtong 5 juli 2017

Op 5 juli vond de drukbezochte afsluitende bijeenkomst van de serie Stadslab-bijeenkomsten plaats.
Voorafgaand aan de bijeenkomst konden geïnteresseerden een proefvaart maken met het proefmodel van de Bospont. Ook daar was veel belangstelling voor. Er is deze middag een overzicht gegeven van de vorderingen van het afgelopen half jaar.

De drie Stadslab-bijeenkomsten hebben veel opgeleverd (zie verslagen hieronder).

Er zijn veel inspirerende verbindingen gelegd met zeer diverse partijen: betrokken partijen rond Nieuwe Meer zoals Amsterdamse Bos en ‘Oeverlanden Blijven’, Waternet, stadsdeel Nieuw-West en gemeente Amsterdam: op diverse niveau’s op de themas’ ‘Water’, ‘Duurzaamheid en Ruimte’, stedelijke ontwikkeling. Ontwerpers, buurtgenoten (vooral ook kinderen) en studenten hebben veel bruikbare, creatieve aanvullende ideeën voor dit gebied/park ingebracht.

Daniel Schwartz (Landtong team – KORU project) presenteerde het overkoepelende plan waarin de ideeën vanuit zowel de Nieuw en Meer gemeenschap als uit de Stadslab-bijeenkomsten samen komen.

Inspirerende spreekster was Marjo van Schaik die haar ervaringen met ons deelde over de organisatie van FabCity tijdens Europe by People (Nederlands voorzitterschap Europa) in 2016. Een bottom-up initiatief dat de tender won voor dit project.

Ook Pim Evers (Hanneke’s Boom) droeg op verhelderende wijze bij aan de bijeenkomst met zijn visie op o.a. de financiering van de plannen voor de Landtong en de mogelijke rol van horeca hierin.

Al met al is er een beeld ontstaan van de mogelijkheid voor een duurzaam, vernieuwend en inspirerend park van de toekomst rond het Nieuwe Meer en op de Kop van de Landtong.

Momenteel is de gemeente bezig met de voorbereiding van een nieuw masterplan voor het hele gebied rond Nieuwe Meer. De ideeën vanuit de Stadslabs rond de Landtong hebben hen ook geïnspireerd tijdens de diverse bijeenkomsten en we hopen dan ook het opgestarte proces rond de toekomstige ontwikkelingen voor dit gebied te kunnen vervolgen ook nu deze serie Stadslab-bijeenkomsten is afgerond.

Wij zijn met het Landtong team ondertussen bezig onze ideeën verder uit te werken en hiervoor fondsen en mensen te werven.

Vind je het leuk om met ons mee te denken/doen/werken? Neem contact met ons op via landtong@nieuwenmeer.nl

 

Deze diashow vereist JavaScript.


Final Meeting StadsLab Landtong 5th July 2017

The 5th of July the Stadslab Landtong was rounded off by a well attended final meeting. Beforehand the Bospont made a try-out round with visitors on the waters around Nieuw en Meer. This afternoon gave an overview of the results of the Stadslab meetings of the past half year. (see reports on these meetings elsewhere on this website)

Many inspiring connections were made with various parties: organisations around the Nieuwe Meer such as ‘Amsterdamse Bos’ and ‘Oeverlanden Blijven’, also ‘Waternet’, City council and local city council members participated on various themes: ‘Water’, ‘Sustainability and Environmental planning’, city planning. Designers, people form the neighbourhood (also children) and students all came up with useful, creative additional ideas for this area/park.

Daniel Schwartz (Landtong team – KORU project) presented the overall plan bringing together the ideas from the Nieuw en Meer community and the results from the Stadslab meetings.

Inspiring guest speaker was Marjo van Schaik who shared her experience with the organisation of ‘FabCity’ during ‘Europe by People’ (Dutch chairmanship Europe) in 2016. A bottom-up initiative that won the tender for this project.

Also Pim Evers (owner of Hanneke’s Boom) contributed with his clear vision on f.i. financing the plans for the Landtong and the possible role of the catering business in this.

All in all a picture emerged for the creation of a sustainable, innovative and inspiring park of the future around the Nieuwe Meer and on the Kop of the Landtong.

The City council is now preparing a new masterplan for the development of the larger area around Nieuwe Meer. The ideas from the Stadslabs Landtong also inspired the people of the City council during the meetings. We hope to continue this process around the future developments of the area even though the Stadslab series has been rounded off now.

Right now we as the Landtong team are working out these ideas and are searching for funds and people to develop this further.

Would you like to join or support us in any way?
Please contact us via landtong@nieuwenmeer.nl